Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van 4EARS, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 18079559

1. Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4EARS en op iedere tussen 4EARS en klant tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 4EARS. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 4EARS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 4EARS erkend.
1.4    4EARS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2    In het kader van de regels van de koop op afstand zal 4EARS bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3    Aan de leveringsplicht van 4EARS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 4EARS geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
2.4    De klant is zelf verantwoordelijk om tijdens het bestelproces de adresgegevens correct in te voeren. 4EARS kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien door foutieve adressering de bestelling  de klant niet heeft bereikt. Na verzending door 4EARS naar het door de klant opgegeven adres zal de bestelling als afgewikkeld worden beschouwt. Bij het invoeren van een foutief adres dient dit, direct na constatering van de fout, via het contactformulier op de website worden doorgegeven.
2.5    Levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de producten op het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd. 4EARS is niet verantwoordelijk indien op het opgegeven adres het product de klant niet bereikt zoals kan voorkomen bij een studentenhuis, bedrijf etc.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.7    Verzending geschiet via Post.nl waarbij er geen verzendbewijs aanwezig is. 4EARS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging bij de uitlevering van Post.nl

3. Prijzen
3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1     Indien er sprake is van een klantenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij 4EARS. Indien de klant binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. In verband met hygiene kan gehoorbeschermig alleen geretourneerd worden indien de verpakking ongeopend is gebleven. Indien de klant het product desondanks toch uitgepakt en/of gepast heeft is retourneren niet meer mogelijk. Geretourneerde producten zullen in dit geval vernietigd worden. Bij twijfel over de pasvorm dient de klant ten alle tijden langs te gaan bij een audicien alvorens het product via de webshop aan te schaffen. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan 4EARS retourneren, conform de door 4EARS verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt 4EARS zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 4EARS binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de klant wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is     begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij zijn     herroepingsrecht verliest zodra 4EARS de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de         leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden     teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of     die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij 4EARS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 4EARS. 4EARS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 4EARS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 4EARS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1    4EARS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2    Een door 4EARS, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 4EARS jegens 4EARS kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3    Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan 4EARS) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan 4EARS. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4    Indien klachten van de klant door 4EARS gegrond worden bevonden, zal 4EARS  de geleverde zaken naar keuze van de klant kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van 4EARS bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 4EARS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 4EARS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 4EARS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 4EARS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens 4EARS in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 4EARS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt 4EARS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden 4EARS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4    Aanbiedingen van 4EARS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5    4EARS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1    Een overeenkomst tussen 4EARS en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door 4EARS op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2    4EARS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van 4EARS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1    4EARS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 4EARS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3    4EARS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 4EARS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4    Indien 4EARS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1    4EARS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan mens, dier, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2    4EARS is slechts reseller. De instructie c.q. handleiding van de producent dient altijd te worden geraadpleegt alvorens het product toe te passen. Bij twijfel over de juiste werking van het product dient de klant ten alle tijden zich te laten adviseren door een erkend audicien (KNO arts).
11.3    Voor gehoorbescherming dient bij twijfel over de juiste werking en veiligheid altijd contact opgenomen te worden met een erkend audicien. 4EARS ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor gehoorbeschadiging. Ook bij gebruik van gehoorbescherming ter voorkoming dat vuil, stof en/of water de gehoorgang binnen treedt is 4EARS niet verantwoordelijk voor het juist inbrengen en tevens de juiste werking van het product. Bij medische toepassing van gehoorbescherming dient de klant zich ten alle tijden te laten adviseren door een erkend audicien (KNO arts)
11.4    Gehoorbescherming, toebehoren en de verpakking hiervan bevat kleine onderdelen en vormt hierdoor verstikkingsgevaar voor baby en kind. 4EARS kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld. Gebruik van gehoorbescherming dient ten alle tijden onder toezicht van een volwassene plaats te vinden.
11.5    Indien bij en/of door het gebruik van de door 4EARS geleverde producten schade ontstaat dient de klant zich te richten tot de leverancier. De klant kan de contactgegevens van de leverancier opvragen bij 4EARS  

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1    Eigendom van alle door 4EARS aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij 4EARS zolang de klant de vorderingen van 4EARS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van 4EARS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2    De door 4EARS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3    De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4    De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 4EARS of een door 4EARS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 4EARS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht 4EARS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6    De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 4EARS.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 4EARS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Tilburg kennis, tenzij 4EARS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.